Mattel Pferde Sammlung

Tawny 2006


Jumper Tawny 2007


Jumper Tipper 2007


Tipper / Tawny Fohlen 2007


Laufender Tawny & Baby 2008


ChampionTawny 2010


Tawny Stall 2006